کارت گارانتی دستگاه های MST در دورنگ طلایی ونقره ای میباشد کارت نقره ای ضمانت 6 ماهه و کارت طلایی ضمانت یک ساله دستگاه را نشان میدهد .